Regulamin szkolenia

 1. Każdy Uczestnik Szkolenia ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych w ramach Szkolenia. Absencja na zajęciach powoduje konieczność wykupienia dodatkowych godzin szkoleniowych zgodnie z Umową.
 2. W związku z faktem, iż część zajęć odbywa się w formie e-learningu każdy Uczestnik Szkolenia musi posiadać odpowiedni sprzęt (komputer, dostęp do Internetu) pozwalający na uczestnictwo w Szkoleniu.
 3. Każdy Uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu pozwalającego na weryfikację tożsamości przez Organizatora Szkolenia i okazania go na żądanie Organizatora Szkolenia.
 4. Uczestnicy Szkolenia poniżej 18. roku życia mogą przystąpić do Szkolenia praktycznego wyłącznie po okazaniu odpowiedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Każdy Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do pojawienia się  15 minut przed planowaną godziną lotu lub egzaminem. 
 6. Każdy Uczestnik Szkolenia ma obowiązek stosowania się do poleceń i zaleceń Instruktora lotu oraz osób wyznaczonych przez Organizatora Szkolenia.
 7. Organizator Szkolenia zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego szkolenia zgodnie z opisem danego szkolenia i przyjętymi standardami.
 8. Organizator Szkolenia zapewnia odpowiednie materiały szkoleniowe pozwalające na zapoznanie się przez Uczestnika Szkolenia z podstawą programową opisaną w Załączniku nr 2 oraz poznanie odpowiednich zagadnień obowiązkowych podczas egzaminu.
 9. Organizator Szkolenia zapewnia Uczestnikom Szkolenia dostęp do serwisu www umożliwiającego e-learning na etapie szkolenia teoretycznego.
 10. Do obowiązków Organizatora Szkolenia należy zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej legitymującej się wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym odpowiednim do zakresu merytorycznego prowadzonych szkoleń.
 11. Przebywanie w symulatorze lotów, jest możliwe tylko i wyłącznie za przyzwoleniem obsługi. 
 12. Korzystanie z symulatora lotów jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim przeszkoleniu przez instruktora. 
 13. W razie uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie symulatora, sprawca szkody ponosi pełną odpowiedzialność finansową zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód.
 14. W symulatorze lotów obowiązuje całkowity zakaz picia, palenia oraz spożywania produktów spożywczych.
 15. W przypadku złego samopoczucia podczas lotu, Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest natychmiast poinformować obsługę i w razie konieczności opuścić symulator.
 16. Osoby cierpiące na: epilepsję, klaustrofobię, zawroty głowy, mające zaburzenia psychiczne, kobiety w ciąży oraz osoby posiadające rozrusznik serca, nie mogą korzystać z symulatorów lotów, chyba że podejmą decyzję o locie na własne ryzyko, po uprzedniej konsultacji z lekarzem. W takim przypadku Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki zdrowotne.
 17. Organizator Szkolenia ma prawo do podjęcia decyzji o zmianie godzin Szkolenia, szczególnie z ważnych powodów niezawinionych przez Organizatora Szkolenia lub jakiegokolwiek problemu związanego z realizacją Szkolenia. Decyzja Organizatora Szkolenia zostanie niezwłocznie przekazana Uczestnikom Szkolenia i winna pogodzić słuszne interesy stron.
 18. W przypadku, gdy Uczestnik Szkolenia zachowuje się w sposób nieetyczny, rażąco sprzeczny z dobrymi obyczajami lub obraźliwy w stosunku do obsługi lub innych Uczestników Szkolenia lub Użytkowników infrastruktury Organizatora Szkolenia  albo zagrażający osobom trzecim, obsługa ma prawo do zakończenia lotu szkoleniowego, bez zwrotu pobranej opłaty za usługę.
 19. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w miejscu Szkolenia.
 20. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika Szkolenia, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora Szkolenia, w tym w szczególności za niestosowanie się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz poleceń obsługi.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo, W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) JetZone24 informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

I. Administrator danych 

 1. Administratorem danych osobowych jest JetZone24 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000817091, REGON: 384997518, NIP: 522-317-38-52.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  - listownie pod adresem ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa.
  - e-mail rodo@jetzone24.com 
 3. JetZone24 przetwarza następujące kategorie danych: 
  - dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko
  - dane adresowe oraz adres e-mail
  - dane pozwalające na zawarcie Umowy
  - wizerunek Uczestników Szkolenia

II. Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 
  - wykonania i na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); 
  -  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 
  -  w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z JetZone24 (podstawą prawna przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 
  - dla celów marketingowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Użytkownika, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  - w celu kontaktu z osobami, które pozostawiają swoje dane drogą mailową. 
 2. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie usługi lub umowy, w tym uniemożliwić wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  wynikających z realizacji Umowy. 
 3. Dane osobowe przekazane Administratorowi mogą być przekazane następującym odbiorcom: 
  - podmiotom i organom, którym Spółka JetZone24 Sp. z o.o. jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
  - podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu spółki JetZone24 Sp. z o.o.  i na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym JetZone24 Sp. z o.o. usługi księgowe, prawne, IT, operatorom domen, serwisom obsługującym płatności.
 4. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego przez Administratora będzie dokonywane tylko w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny i udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

III. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, prawo do dostępu do twoich danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i konkretne informacje o takim przetwarzaniu,
  • prawo do poprawiania danych, tj. żądania poprawiania niedokładnych danych osobowych,
  • prawo do usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jedna z odpowiednich podstaw dla takiego działania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przesyłania danych, tj. odbieranie danych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie oraz, jeśli to konieczne, żądanie przesłania tych danych do innego administratora,
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do wycofania zgody.
 2. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu  prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.
 3. W każdym wypadku związanym z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem  zgodnie z postanowieniami pkt. I ust. 2
 4. W przypadku nabycia Usług szkoleniowych związanych z korzystaniem z symulatora lotów  wizerunek Uczestnika Szkolenia zostaje utrwalony przez Administratora w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora Szkolenia. W szczególności utrwalony wizerunek może być publikowany na portalach społecznościowych serwisów takich jak Facebook, Instagram itp.,
 5. Jeżeli Nabywca zawiera Umowę Szkolenia na rzecz osób trzecich oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na udostępnienie Organizatorowi Szkolenia tych danych osobowych. Dane osobowe osoby trzeciej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania Umowy.
 6. W Miejscu Świadczenia Usług korzystania z symulatora lotów funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu, a także ochrony mienia tych osób i mienia Administratora. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania dostępu do takich danych. Administrator przechowuje nagrania z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż nagrania, które mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, mogą być przechowywane dłużej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

IV. Źródło pochodzenia danych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego). 


Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez JetZone24 Sp. z o.o., oraz akceptuje jej postanowienia.