Regulamin sprzedaży usługi za pośrednictwem platformy

1. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem www.jetzone24.com i www.flygoldwings.com (dalej Serwis lub Serwis WWW) jest JetZone24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Narwik 12, 01-471 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817091, REGON: 384997518, NIP: 522-317-38-52  (zwana dalej „Sprzedawcą”) która jest stroną wszystkich umów (zwanych dalej: „Umowa”) zawartych w Serwisie.
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) zawiera standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do prezentacji, rezerwacji i zakupu usług (dalej: „Usługa”), usług w postaci Szkoleń (dalej: „Szkolenie”) i towarów (dalej: „Towar”) opisanych i oferowanych w Serwisie WWW.
 3. Umowy zawarte w ramach Serwisu WWW podlegają prawu polskiemu.
 4. Usługi oferowane w ramach Serwisu WWW są realizowane w obiekcie Sprzedawcy mieszącym się w Warszawie, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa (Mokotów), (zwanym dalej „Miejsce Świadczenia Usług”) lub on-line w formie e-learningu.
 5. Zamawiając Usługę, Szkolenie i/lub Towar, Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami, programem Szkolenia oraz Regulaminem, a także że akceptuje te postanowienia.
 6. Sprzedawca pobiera opłaty za świadczone Usługi, Szkolenia i Towary, a ich wysokość określona jest w ofercie. 
 7. Wysokość opłat oraz sposób ich uiszczenia uzależniona jest od specyfiki danej Usługi, Szkolenia i/lub Towaru.

2. Zawarcie umowy

 1. Umowa może być zawarta wyłącznie przez zarejestrowanych w Serwisie WWW Użytkowników.
 2. W celu przeglądania Serwisu nie jest konieczna rejestracja.
 3. Nabywca, zakładając konto użytkownika w Serwisie WWW (dalej: „Konto Użytkownika”) zobowiązany jest do podania swoich danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail (dalej: „E-mail Użytkownika”) ewentualnie innych danych niezbędnych do zawarcia Umowy oraz określenia loginu hasła blokującego dostęp do konta.
 4. Nabywca zobowiązuje się do nieudostępniania danych do logowania w Serwisie osobom trzecim oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje dokonane w Serwisie przy pomocy jego Konta Użytkownika.
 5. W zakresie dopuszczonym przez prawo Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych.
 6. Umowa na świadczenie Usług bądź zakup Towarów w ramach Serwisu WWW jest zawierana w dwóch etapach: Rezerwacja i Płatność.
 7. W wypadku zakupu Szkolenia Umowa jest zawierana zgodnie z pkt 2.6. ponadto Zamawiający otrzymuje, na podany adres e-mail Umowę Szkolenia, którą jest zobowiązany wydrukować, podpisać i odesłać na adres contact@jetzone24.com.

3. Rezerwacja

 1. Nabywca poprzez Serwis WWW, telefonicznie bądź osobiście w Miejscu Świadczenia Usług, dokonuje rezerwacji terminu oraz zakresu Usług, Szkolenia i/lub Towarów (dalej: „Rezerwacja”) oraz otrzymuje zwrotnie informację o wartości zamówionych świadczeń (zwanej dalej: „Należność”). Dokonuje tym samym rezerwacji Usługi, Szkolenia i/lub Towaru i zobowiązuje się do pokrycia Należności.
 2. Po dokonaniu Rezerwacji nabywca otrzyma zwrotny e-mail na podany podczas Rejestracji E-mail Użytkownika potwierdzającą przyjęcie Rezerwacji oraz zawierającej komplet danych jej dotyczących.

4. Płatność

 1. Nabywca po dokonaniu Rezerwacji na Towar i/lub Usługę zobowiązuje się do uregulowania Należności w ciągu 3 godzin od momentu złożenia Rezerwacji. Przy czym za moment uregulowania Należności przyjmuje się moment uzyskania przez Serwis informacji o jej wpłynięciu w ramach udostępnionych w Serwisie kanałów płatności bądź poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu Należności na konto Sprzedawcy na adres contact@jetzone24.com, bądź poprzez uregulowanie należności bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
 2. Nabywca Szkolenie ma obowiązek uregulować Należność w wysokości i terminie zgodnie z Umową Szkolenia, nie później jednak niż 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Przy czym za moment uregulowania Należności przyjmuje się moment uzyskania przez Serwis informacji o jej wpłynięciu w ramach udostępnionych w Serwisie kanałów płatności bądź poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu Należności na konto Sprzedawcy na adres contact@jetzone24.com, bądź poprzez uregulowanie należności bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
 3. Po otrzymaniu informacji o otrzymaniu płatności Serwis prześle Nabywcy Wiadomość E-mail zgodnie z postanowieniami pkt. 2.3 z potwierdzeniem otrzymania płatności oraz akceptacją Rezerwacji. W wypadku Zakupu Usług i/lub Towarów jest to potwierdzenie zawarcia Umowy.  W wypadku Rezerwacji Szkolenia Nabywca otrzyma Umowę Szkolenia, której podpisanie i odesłanie uważane jest za zawarcie Umowy. 
 4. Sprzedawca ma prawo do przydzielenia Nabywcy indywidualnej zgody na uregulowanie należności w ratach lub bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usługi przed jej realizacją. W takim wypadku terminy zapisane w pkt. 4.1, 4.2. i pkt. 4.3 nie mają zastosowania, a Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia Rezerwacji, a w wypadku zakupu szkolenia w momencie podpisania Umowy Szkolenia.
 5. W razie nieuregulowania Należności w terminie wskazanym w pkt. 4.1 lub 4.2. Sprzedawca ma prawo do anulowania Rezerwacji (dalej: „Anulacja”). Nabywca zostanie poinformowany o Anulacji e-mailem zwrotnym wysłanym na adres E-Mail Użytkownika.
 6. W wypadku płatności za Szkolenie uiszczanie Należności za jego poszczególne etapy w tym za dodatkowe godziny doszkalające oraz egzaminy odbywa się w sposób i w terminach określonych w Umowie.
 7. W przypadku nie wykorzystania vouchera w terminie jego ważności, klient może przedłużyć jego ważność o kolejne 3 miesiące po uiszczeniu jednorazowej opłaty 50 zł.
 8. W przypadku zmiany lub odwołania rezerwacji w czasie do 24h od planowanej godziny usługi, klient zobowiązany jest uiścic opłatę proporcjonalnie do ilości minut lotu tzn. 20 min - 20 zł, 40 min - 40 zł, 60 min - 60 zł, 120 min - 120 zł, aby móc zmienic termin na nowy.

5. Realizacja umowy nabycia Usług, Szkoleń i/lub Towarów w Serwisie WWW

 1. Usługi, Szkolenie i/lub nabycie Towarów realizowane są zgodnie ze specyfikacją opisaną w Serwisie WWW oraz w terminach określonych w Umowie i/lub Umowie Szkolenia w Miejscu Świadczenia Usług lub on-line.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Usługi i/lub Szkolenia zgodnie z warunkami Umowy, zasadami wynikającymi z Regulaminu, Programu Szkolenia i obowiązującego prawa oraz przy dochowaniu należytej staranności, ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności.
 3. W przypadku niemożności realizacji Usługi i/lub Szkolenia z przyczyn nie leżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej do Miejsca Świadczenia Usługi zaproponuje Klientowi możliwość realizacji Usługi, Szkolenia w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
 4. Nabywca zobowiązuje się najpóźniej na 15 minut przed terminem realizacji Usługi okazać dowód tożsamości. Sprzedawca ma prawo weryfikować tożsamość także podczas realizacji Szkolenia.
 5. W razie, gdyby osoba trzecia uprawniona przez Nabywcę do skorzystania z uprawnień wynikających z Umowy Szkolenia lub/i Usługi nie dysponowała pełnią praw do składania oświadczeń woli, przedstawiciel ustawowy tej osoby zobowiązany jest do doręczenia do Miejsca Świadczenia Usługi, Oświadczenia będącego zgodą do skorzystania z Usługi stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Niespełnienie warunków opisanych w pkt. 5.4 i 5.5 jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy i/lub Umowy Szkolenia przez Nabywcę.
 7. Towary zamawiane w ramach Serwisu WWW są dostarczane Nabywcy na warunkach oraz w terminach określonych w momencie zawarcia Umowy.
 8. Możliwa jest zmiana przez Klienta terminu realizacji dokonanej przez niego Rezerwacji Usługi nie później jednak niż na 1 dzień przed wykonaniem Usługi. Zmiana dokonywana jest za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub mailowo.
 9. Zmiana terminu Szkolenia jest możliwa tylko i wyłącznie w sposób opisany w Umowie Szkolenia. 
 10. W przypadku zakupu voucherów na lot A320 możliwe jest skorzystanie z usługi tańszej realizowanej w dni: poniedziałek – czwartek pomimo zakupu vouchera droższego realizowanego w dni: piątek – niedziela. Zasada ta nie działa w przeciwnym przypadku.
 11. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego vouchera w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zakupu. Prawu temu nie podlega voucher przypisany do danego terminu lub zakup usługi z jednoczesną rezerwacją terminu. Zwrot następuje w ciągu 14 dni na numer konta bankowego, podany przez klienta. 
 12. Zakres i długość realizacji zakupionej usługi od czasu przypisania do niej terminu realizacji, nie podlega zmianom i nie może byc podstawą żądania do zrotu w części lub całości kwoty zakupu usługi. 

6. Reklamacja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji odnośnie Usług, Szkolenia i Towarów, jak również innych działań realizowanych przez Sprzedawcę w związku z Usługami.
 2. Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: reklamacje@jetzone24.com lub listownie na adres JetZone24 Sp. z o.o., wskazany w pkt. 1.1. lub pisemnie w Miejscu Świadczenia Usług.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta i dokładny opis reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia reklamacji o dane niezbędne do jej rozpatrzenia, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika 
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W wypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji Reklamacji termin rozpatrzenia liczony jest od dnia złożenia Sprzedawcy kompletnej Reklamacji.
 5. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości E-Mail na adres E-mail Użytkownika.
 6. Nabywcy przysługuje prawo do Reklamacji z tytułu Anulacji Rezerwacji. Składając Reklamację Nabywca zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy potwierdzenia uiszczenia Należności w wymaganym terminie (dalej: „Potwierdzenie”). Prawo do Reklamacji w tym wypadku przysługuje Nabywcy w ciągu 3 godzin od Anulacji. 
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji dotyczącej Anulacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu jej złożenia. 
  2. W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca zaproponuje Nabywcy możliwość realizacji uprawnień wynikających z Umowy w terminie określonym w Rezerwacji, a gdyby to nie było możliwe ustali wspólnie z Nabywcą najlepszy dogodny dla niego termin jej realizacji.
  3. W razie uwzględnienia Reklamacji z tytułu Anulacji zapłacona kwota zostanie zaksięgowana na Koncie Użytkownika w Serwisie WWW i będzie mogła być wykorzystana na pokrycie Należności z tytułu następnych Rezerwacji.
  4. Reklamacje zgłoszone po terminie, jak również niespełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.
 7. Nabywca składając Rezerwację na rzecz osoby trzeciej zobowiązany jest do poinformowania jej o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy. Nabywca akceptując Regulamin oświadcza, że poinformował osobę trzecią o jej prawach i obowiązkach wynikających z Umowy i uzyskał jej akceptację.

7.    Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez JetZone24 w następujących celach: 
  1. wykonania i na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); 
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 
  3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z JetZone24 (podstawą prawna przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 
  4. dla celów marketingowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Użytkownika, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. w celu kontaktu z osobami, które pozostawiają swoje dane drogą mailową. 
 2. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie Usługi lub Umowy, w tym uniemożliwić wykonanie obowiązków prawnych ciążących na spółce JetZone24 Sp. z o.o. wynikających z realizacji Umowy. 
 3. Dane osobowe przekazane spółce JetZone24 oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom: 
  1. podmiotom i organom, którym Spółka JetZone24 Sp. z o.o. jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu spółki JetZone24 Sp. z o.o.  i na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych., firmom świadczącym JetZone24 Sp. z o.o. usługi księgowe, prawne, IT, operatorom domen, serwisom obsługującym płatności.
 4. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego przez spółkę JetZone24 Sp. z o.o. będzie dokonywane tylko w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny i udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, prawo do dostępu do twoich danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i konkretne informacje o takim przetwarzaniu,
  2. prawo do poprawiania danych, tj. żądania poprawiania niedokładnych danych osobowych,
  3. prawo do usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jedna z odpowiednich podstaw dla takiego działania,
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do przesyłania danych, tj. odbieranie danych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie oraz, jeśli to konieczne, żądanie przesłania tych danych do innego administratora,
  6. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
  7. prawo do wycofania zgody.
 6. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.
 7. W każdym wypadku związanym z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jetzone24.com
 8. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail oraz wizerunek.
 9. W przypadku nabycia Usług wizerunek Użytkownika zostaje utrwalony przez JetZone24 Sp. z o.o. w celach marketingowych i promocyjnych Sprzedawcy. W szczególności utrwalony wizerunek może być publikowany na portalach społecznościowych Serwisów takich jak Facebook, Instagram itp.,
 10. Jeżeli Nabywca zawiera Umowę na rzecz osób trzecich Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na udostępnienie Sprzedawcy tych ich danych osobowych. Dane osobowe osoby trzeciej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania Umowy.
 11. Nabywca jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Nabywcy wskazanych w powyżej mających znaczenie dla realizacji Umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niedokonaniem aktualizacji powyższych danych przez Nabywcę, a w szczególności nie odpowiada za niemożność realizacji Usługi bądź dostarczenia Towaru.
 12. W Miejscu Świadczenia Usług funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu, a także ochrony mienia tych osób i mienia JetZone24 Sp. z o.o. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania dostępu do takich danych. Administrator przechowuje nagrania z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż nagrania, które mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, mogą być przechowywane dłużej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

8. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej (w szczególności, ale nie wyłącznie klęski żywiołowej, epidemii, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, przerw w dostawie energii elektrycznej) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Umową.
 2. W sytuacji opisanej w pkt. 8.1 Sprzedawca zobowiązuje się wyłącznie do zwrotu Należności za niezrealizowane Usługi, Szkolenie na Konto Użytkownika bądź zaproponowania Nabywcy innego dogodnego terminu realizacji Usługi i/lub Szkolenia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadkach prowadzenia konserwacji, napraw bądź rozbudowy Serwisu.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy, Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie WWW.
 6. Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Nabywcy określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Payu.pl i PayPal.
 8. Spory wynikające z Umowy będą rozpoznawane przez właściwy dla miejsca siedziby JetZone24 sp. z o.o. sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta i JetZone24 Sp. z o.o., spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego sądu polubownego.
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Nasi partnerzy