Regulamin konkursu Latam w JetZone24

 1. Organizatorem konkursu jest JetZone24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-471 Warszawa), ul. Narwik 12, NIP: 5223173852, REGON: 384997518, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000817091.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w okresie jego trwania odbyły lot na symulatorze w Centrum Symulacji Lotniczej JetZone24, znajdującego się pod adresem ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, w ramach realizacji wykupionego lotu lub vouchera oraz po odbyciu lotu wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie i zapoznały się z niniejszym Regulaminem. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi:
  1. Obserwować profil Instagram lub Facebook Organizatora.
  2. Wykonać zadanie konkursowe polegające na umieszczeniu na swoim profilu na Instagramie lub Facebooku (profil nie może mieć ustawień „profil prywatny”) zdjęcia wykonanego podczas sesji symulatorowej w JetZone24 opatrzonego opisem dotyczącym jego przeżyć związanych z lotem na symulatorze.
  3. W poście oznaczyć profil @JetZone24. Posty bez oznaczonego profilu JetZone24 nie biorą udziału w konkursie.
  4. Dodać do wpisu hasztag: #latamwjetzone.
 4. Konkurs trwa od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 5. Nagrodą w konkursie jest 60 minutowy voucher na symulator Airbusa A320 w wersji weekendowej, dostępny w ofercie Organizatora, który zostanie przyznany jednej osobie.
 6. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od dnia wydania nagrody.
 7. Wybór zwycięzcy nastąpi po zakończeniu konkursu w ciągu 10 dni od daty zakończenia konkursu.
 8. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie oryginalności, kreatywności i zgodności z tematem konkursu.  
 9. Ze zwycięzcą Organizator skontaktuje w ciągu 4 dni od daty wyłonienia zwycięzcy.
 10. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie danych kontaktowych w celu otrzymania nagrody. Dane te będą wykorzystane wyłącznie do wysłania nagrody, po czym zostaną niezwłocznie usunięte. Do przetwarzania danych osobowych zwycięzcy stosuje się zasady polityki RODO umieszczone na stronie organizatora JetZone24 pod adresem: https://www.jetzone24.com/polityka-prywatnosci
 11. W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, nagroda zostanie przyznana kolejnemu zwycięzcy, wyłonionemu zgodnie z punktem 7 regulaminu.
 12. Nagroda nie podlega wymianie na pieniądze ani na jakiekolwiek inne nagrody.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w każdym czasie, w tym do skrócenia lub przedłużenia trwania konkursu, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora.
 14. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Instagram oraz Facebook.
 15. Każdy uczestnik konkursu akceptuje regulamin konkursu.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z korzystaniem z serwisu Instagram lub Facebook, w tym związane z przesyłaniem wiadomości i/lub zdjęć.
 17. Wszelkie spory wynikające z udziału w konkursie będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://www.jetzone24.com/regulamin-konkursu-latam-w-jetzone24  
Nasi partnerzy