Regulamin centrum symulacji lotniczej Jetzone24

 1. Regulamin Centrum Symulacji Lotniczej JetZone24 określa sposób korzystania z usług oferowanych przez JetZone24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do pojawienia się  15 minut przed planowaną godziną usługi. W przypadku spóźnienia lub nie pojawienia się 15 minut wcześniej, nie ma możliwości przesunięcia godziny lotu.
 3. Realizacja pakietów i voucherów JetZone Basic, JetZone Plus, JetZone Pro i Familization Training, a także lotu widokowego stanowiącego uzupełnienie vouchera na symulator lotu, odbywa się tylko i wyłącznie w miesiącach kwiecień - październik, po uprzednim ustaleniu godziny drogą mailową (na adres e-mail: contact@jetzone24.com) lub telefoniczną (+48 696 464 473). Loty widokowe nie są realizowane w okresie zimowym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia wybranych terminów i wskazania terminów wolnych, w których możliwe jest skorzystanie z usługi. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub przerwy technicznej samolotu unimożliwiających bezpieczną realizację lotu, sprzedający poinformuje użytkownika o odwołaniu lotu wraz ze wskazaniem innych możliwych terminów. Sprzedający nie odpowiada, za odwołanie lotu z przyczyn od niego niezależnych. Loty widokowe realizowane są w Warszawie i Krakowie.
 4. Użytkownicy poniżej 18. roku życia powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (jeśli nie towarzyszy im podczas wizyty w symulatorze).
 5. Użytkownik może wskazać osobę trzecią, zwaną dalej korzystającym, do realizacji uprawnień wynikających z zawartej umowy, wówczas użytkownik zobowiązany jest, zapoznać korzystającego z niemniejszym regulaminem.
 6. Przebywanie w symulatorze lotów, jest możliwe tylko i wyłącznie za przyzwoleniem obsługi.
 7. Korzystanie z symulatora lotów jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim przeszkoleniu przez instruktora.
 8. W razie uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie symulatora, sprawca szkody ponosi pełną odpowiedzialność finansową zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód.
 9. W symulatorze lotów obowiązuje całkowity zakaz picia, palenia oraz spożywania produktów spożywczych.
 10. W przypadku złego samopoczucia podczas lotu, użytkownik zobowiązany jest natychmiast poinformować obsługę i w razie konieczności opuścić symulator. 
 11. Osoby cierpiące na: epilepsję, klaustrofobię, zawroty głowy, cierpiące na zaburzenia psychiczne, kobiety w ciąży oraz osoby posiadające rozrusznik serca, nie mogą korzystać z symulatorów lotów, chyba że podejmą decyzję o locie na własne ryzyko, po uprzedniej konsultacji z lekarzem. W takim przypadku sprzedający nie ponosi odpowiedzialności ze ewentualne negatywne skutki zdrowotne. Osoba zamierzająca skorzystać z usług świadczonych przez JetZone24, do których zastosowania ma niniejszy regulamin, obowiązana jest poinformować przed rozpoczęciem korzystania z usługi o swoim stanie zdrowia, w szczególności w zakresie występowania u niej przeciwwskazań do korzystania z usług świadczonych przez JetZone24 Sp. z o.o., a także innych przewlekłych chorobach. 
 12. W przypadku, gdy korzystający zachowuje się w sposób nieetyczny, rażąco sprzeczny z dobrymi obyczajami lub obraźliwy w stosunku do obsługi lub innych Użytkowników  lub zagrażający osobom trzecim lub w inny sposób narusza niniejszy Regulamin obsługa ma prawo do zakończenia lotu, bez zwrotu pobranej opłaty za usługę.
 13. Osoba korzystająca z usług świadczonych przez JetZone24 Sp. z o.o. zobowiązana jest do naprawienia wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód, w szczególności związanych z uszkodzeniem mienia. 
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, w tym przedmioty wartościowe, ani inne rzeczy pozostawione w miejscu wykonywania usługi.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika, wynikające z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, w tym w szczególności za niestosowanie się do przestrzegania postanowień regulaminu oraz poleceń obsługi.
 16. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji o zmianie godziny wykonania usługi, szczególnie w przypadku kolizji terminów lub jakiegokolwiek problemu związanego z realizacją usługi. Decyzja sprzedawcy winna pogodzić interesy obu stron.
 17. Każda osoba przebywająca w lokalu JetZone24: ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, zobowiązuje się do wyrażenia zgody do nieodpłatnego utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w celach promocyjnych. Zgoda jest niczym nie ograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Spółkę JetZone24 do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystywania zdjęć i nagrań audio-wizualnych na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności do rozpowszechniania zdjęć i nagrań audio-wizualnych w sieci internetowej.
 18. Po akceptacji regulaminu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sprzedawcę.

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: Rozporządzenie) JetZone24 informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych jest JetZone24 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-471 Warszawa, ul. Narwik 12, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000817091, REGON: 384997518, NIP: 522-317-38-52.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  - listownie pod adresem ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa.
  - e-mail rodo@jetzone24.com
 3. Kategorie danych osobowych Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. JetZone24 przetwarza następujące kategorie danych:
  - dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko
  - dane adresowe, w szczególności adres e-mail
  - wizerunek Użytkowników

II. Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez JetZone24 w następujących celach:
  - wykonania i na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  - w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  - w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z JetZone24 (podstawą prawna przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  - dla celów marketingowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Użytkownika, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  - w celu kontaktu z osobami, które pozostawiają swoje dane drogą mailową.
 2. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie usługi lub umowy, w tym uniemożliwić wykonanie obowiązków prawnych ciążących na spółce JetZone24 Sp. z o.o. wynikających z realizacji Umowy.
 3. Dane osobowe przekazane spółce JetZone24 Sp. z o.o. oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  - podmiotom i organom, którym Spółka JetZone24 Sp. z o.o. jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  - podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu spółki JetZone24 Sp. z o.o.  i na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych., firmom świadczącym JetZone24 Sp. z o.o. usługi księgowe, prawne, IT, operatorom domen, serwisom obsługującym płatności.
 4. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego przez spółkę  JetZone24 Sp. z o.o. będzie dokonywane tylko w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny i udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

III. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1.  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, prawo do dostępu do twoich danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i konkretne informacje o takim przetwarzaniu,
  2. prawo do poprawiania danych, tj. żądania poprawiania niedokładnych danych osobowych,
  3. prawo do usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jedna z odpowiednich podstaw dla takiego działania,
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do przesyłania danych, tj. odbieranie danych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie oraz, jeśli to konieczne, żądanie przesłania tych danych do innego administratora,
  6. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
  7.  prawo do wycofania zgody.
 2. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu  prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.
 3. W każdym wypadku związanym z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem  zgodnie z postanowieniami pkt. I ust. 2
 4. W przypadku nabycia Usług na korzystanie z symulatora lotów  wizerunek Użytkownika zostaje utrwalony przez JetZone24 Sp. z o.o. w celach marketingowych i promocyjnych Sprzedawcy. W szczególności utrwalony wizerunek może być publikowany na portalach społecznościowych Serwisów takich jak Facebook, Instagram itp.,
 5. Jeżeli Użytkownik zawiera Umowę na rzecz osób trzecich Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na udostępnienie Sprzedawcy tych ich danych osobowych. Dane osobowe osoby trzeciej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania Umowy.
 6. W Miejscu Świadczenia Usług korzystania z symulatora lotów funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu, a także ochrony mienia tych osób i mienia JetZone24 Sp. z o.o. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania dostępu do takich danych. Administrator przechowuje nagrania z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż nagrania, które mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, mogą być przechowywane dłużej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

IV. Źródło pochodzenia danych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

Nasi partnerzy