Regulamin porządkowy

Związany z powstrzymywaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS -CoV-2 (tzw. koronawirusa)

 1. Centrum symulatorowe prowadzone przez JetZone24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43 , 02-662 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817091, REGON: 384997518, NIP: 522-317-38-52, z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł., jest otwarte dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 22:00 oraz w soboty i niedziele od 11:00 do 19:00. Infolinia  jest czynna dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00 oraz w soboty i niedziele od 11:00 do 19:00. Z uwagi na bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników JetZone24, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. koronawirusa) oraz ogłoszonym stanem epidemii, w czasie korzystania z usług centrum symulatorowego JetZone24 należy przestrzegać zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W czasie korzystania z usług oferowanych w centrum symulatorowym JetZone24 obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających nos i usta. Funkcję maseczki może pełnić również przyłbica lub część odzieży (np. chusta lub szalik).
 3. W czasie korzystania z usług oferowanych w centrum symulatorowym JetZone24 obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk i noszenia rękawiczek jednorazowych.    
 4. Przy wejściu do lokalu dostępne są stanowiska do dezynfekcji rąk, klient bezzwłocznie po wejściu do lokalu zobowiązany jest do ich dezynfekcji. JetZone24 zapewnia rękawiczki jednorazowe i/lub środki do dezynfekcji.  
 5. Pracownicy JetZone24 są uprawnieni do wyproszenia z centrum symulatorowego klienta lub uniemożliwienia wstępu klientowi, który nie spełnia powyższych obowiązków opisanych w pkt. 1 i 2. 
 6. Obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych, o którym mowa powyżej nie dotyczy: 
  1. dziecka do ukończenia 4. roku życia,
  2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,
  3. osoby, która z powodu stanu zdrowia nie może nosić rękawiczek jednorazowych.
 7. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w centrum symulatorowym JetZone24 wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 8. Klient przebywający na terenie centrum symulatorowego JetZone24 lub parkingu ma obowiązek zachować co najmniej 2 m odstęp od innych osób chyba, że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względów wskazanych w obowiązujących aktach prawnych.
 9. W symulatorach zainstalowano specjalne płyty oddzielające instruktora od klienta, co pozwala na zachowanie niezbędnych odstępów oraz zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 10. Obowiązuje limit liczby klientów wynoszący 4 osoby, które mogą jednocześnie przebywać w centrum symulatorowym. Z klientem w centrum symulatorowym może przebywać maksymalnie 1 osoba towarzysząca. Pracownik JetZone24 lub osoby wyznaczone przez JetZone24 mogą nie wpuścić do lokalu klienta i/lub osoby towarzyszącej (lub wyprosić go z niego), aby zachować wskazany limit. 
 11. Każdy klient zobowiązany jest do pojawienia się  10 minut przed planowaną godziną usługi.  W przypadku wcześniejszego pojawienia się w centrum symulatorowym, JetZone24 lub osoby wyznaczone przez JetZone24 mają prawo zobowiązać klienta do oczekiwania na usługę przed lokalem.
 12. W przypadku spóźnienia lub nie pojawienia się 10 minut wcześniej przez klienta, nie ma możliwości przesunięcia godziny lotu. 
 13. W wypadku spóźnienia wynoszącego ponad 5 minut JetZone24 lub osoby wyznaczone przez JetZone24 mogą odmówić realizacji usługi.
 14. Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa wszystkie loty realizowane są z przerwami wynoszącymi 40 min między nimi, w czasie których prowadzona jest dezynfekcja sprzętu oraz elementów lokalu.
 15. Pozostałe regulaminy dotyczące zakupów usług i szkoleń oraz towarów w JetZone24 pozostają w mocy z uwzględnieniem postanowień wprowadzonych niniejszym regulaminem.
 16. JetZone24 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności punktów, których wprowadzenie może być konieczne w związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi lub zmianą rozwiązań obowiązujących na terenie Polski. JetZone24 niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poprzez zamieszczenie zmienionego regulaminu w lokalu oraz na stronie internetowej jetzone24.com.
 17. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.05.2020r. do odwołania.