REGULAMIN PROMOCJI

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się promocja „JetZone24 Helping Hand” (dalej: Promocja)
 2. Organizatorem Promocji jest JetZone24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817091, REGON: 384997518, NIP: 522-317-38-52, z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł.  (zwana dalej „Organizatorem”)
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 17 lipca 2020 roku i kończy w dniu 17 września 2020 roku
 4. Loty w symulatorze A320 zarezerwowane w ramach Promocji mogą się odbywać do dnia 31 października 2020 roku
 5. Promocja jest realizowana w obiekcie Organizatora mieszącym się w Warszawie 02-662, ul. Świeradowska 43 Warszawa .

2. Promocja

 1. Promocja dotyczy 100 darmowych godzin na symulatorze A320 w JetZone24 dla pilotów zwolnionych z pracy w linii lotniczej oraz preferencyjnych cen na loty w symulatorze A320 dla pilotów, którzy w ciągu ostatnich miesięcy wylatali znacząco mało godzin lub zostali uziemieni lub zwolnieni.
 2. Jeden Uczestnik promocji można skorzystać maksymalnie z 2 (dwóch) darmowych godzin lotu jako pilot lecący w symulatorze A320.
 3. Sesje w symulatorze realizowane są w parach 2 (dwu) osobowych. W czasie sesji każda osoba sumarycznie spędza w symulatorze 4 godziny, z czego dwie godziny jako pilot lecący, a dwie jako pilot monitorujący.
 4. Z promocji mogą skorzystać tylko osoby z ważnym „Type Ratingiem” na samolot z rodziny Airbusa A320.
 5. Do Promocji mogą przystąpić:
  1. osoby, które w przeciągu ostatnich 6 miesięcy zostały zwolnione z pracy pilota
  2. osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy wylatały mniej niż 100 godzin łącznie.
 6. W celu skorzystania z Promocji konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie www Organizatora znajdującego się pod adresem https://www.jetzone24.com/ (dalej: „Konto Użytkownika”). Założenie konta wymaga podania danych osobowych oraz określenia loginu i hasła blokującego dostęp do konta. Konto może założyć specjalista ds. obsługi klienta podczas rezerwacji terminu sesji.
 7. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do podania swoich danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail (dalej: „E-mail Użytkownika”) oraz podania posiadanego stopnia (np. kapitan, pierwszy oficer, inny), a także informacji dotyczących pracy w szczególności określenia czy obecnie pozostaje zatrudniony w linii lotniczej oraz w jakiej linii lotniczej pracuje bądź pracował jako pilot.
 8. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do nieudostępniania danych do logowania w Serwisie www osobom trzecim oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje dokonane w Serwisie przy pomocy jego Konta Użytkownika.
 9. W zakresie dopuszczonym przez prawo Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych.
 10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi u Organizatora.

3. Zgłoszenie

 1. Uczestnik Promocji dokonuje zgłoszenia przez Serwis www Organizatora. Zgłoszenie to podlega weryfikacji przez Organizatora.
 2. Organizator jest uprawniony do poproszenia Uczestnika Promocji o uzupełnienie zgłoszenia w tym podanie innych informacji mających na celu weryfikację w szczególności oświadczenia o utracie pracy w oraz wylataniu znacząco niskiej ilości godzin podanych w trakcie zgłoszenia. Brak podania powyższych informacji w terminie zakreślonym przez Organizatora nie krótszym jednak niż 7 dni będzie uważany za odstąpienie Uczestnika od uczestnictwa w Promocji.
 3. W wypadku pozytywnej weryfikacji kompletnego zgłoszenia Uczestnik Promocji otrzymuje zwrotnie, na podany adres e-mail informację o możliwości skorzystania z Promocji w postaci bezpłatnych godzin lotów lub skorzystania z Promocji oraz wartości zamówionych świadczeń (zwanej dalej: „Należność”).
 4. W wypadku braku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Uczestnik Promocji otrzyma informacje o tym fakcie na podany adres e-mail.
 5. Terminy lotów w Symulatorze będą ustalane indywidualnie z Uczestnikami Promocji.

4. Płatność

 1. Cena za godzinę lotu jako pilot lecący lub monitorujący w symulatorze A320, dla Uczestnika Promocji określonego w pkt. 2.5. lit b) wynosi 149 zł/h  (lub €35/h) brutto za osobę. Lot realizowany jest zgodnie z pkt 2.3.
 2. W przypadku chęci zrealizowania przez Uczestnika Promocji określonego w pkt 2.5. lit. a) większej liczby godzin niż określona w pkt. 2.2., może on wykupić dodatkowe godziny realizowane jako pilot lecący lub monitorujacy za kwotę 99 zł/h (lub €25/h) brutto za osobę. Lot realizowany jest zgodnie z pkt 2.3.
 3. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do uregulowania Należności w ciągu 24 godzin od momentu zaakceptowania Zgłoszenia. Przy czym za moment uregulowania Należności przyjmuje się moment uzyskania przez Serwis informacji o jej wpłynięciu w ramach udostępnionych w Serwisie kanałów płatności bądź poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu Należności na konto Sprzedawcy na adres contact@jetzone24.com.
 4. Po otrzymaniu informacji o otrzymaniu płatności Serwis prześle Nabywcy Wiadomość e-mail zgodnie z postanowieniami pkt. 3 z potwierdzeniem otrzymania płatności oraz akceptacją Zgłoszenia i tym samym faktu zawarcia Umowy.
 5. W razie nieuregulowania Należności w terminie wskazanym w pkt. 4.3 lub nieprzekazania informacji zgodnie z pkt 3.2. Organizator ma prawo do anulowania Zgłoszenia. Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o anulacji e-mailem zwrotnym wysłanym na adres e-mail Uczestnika Promocji.
 6. W przypadku dokonania Zgłoszenia oraz opłacenia go (tj. zawarcia Umowy), Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, takie prawo nie przysługuje Uczestnikowi Promocji również w przypadku, jeśli stroną Umowy jest konsument.

5. Realizacja Promocji

 1. Promocja realizowana jest zgodnie ze specyfikacją opisaną w Serwisie WWW, Regulaminem JetZone24 oraz w terminach określonych zgodnie z pkt. 3.4.
 2. Organizator zobowiązuje się do realizacji Promocji zgodnie z warunkami Umowy, zasadami wynikającymi z Regulaminu i obowiązującego prawa oraz przy dochowaniu należytej staranności, ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności.
 3. W przypadku niemożności realizacji Promocji z przyczyn nie leżących po stronie Uczestnika Promocji, w szczególności z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej do miejsca realizacji Promocji zaproponuje uczestnikowi Promocji możliwość realizacji lotu na symulatorze A320 w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
 4. Każdy Uczestnik Promocji zobowiązany jest do pojawienia się 30 minut przed planowaną godziną lotu na symulatorze A320. W przypadku spóźnienia lub niepojawienia się 30 minut wcześniej, nie ma możliwości przesunięcia godziny lotu.
 5. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek stosować się do regulaminu porządkowego, którego postanowienia dostępne są na stronie internetowej Organizatora, oraz zaleceń i poleceń obsługi Symulatora. W razie niestosowania się Uczestnika Promocji do zaleceń i poleceń obsługa ma prawo: nie wpuścić Uczestnika do symulatora, przerwać lot i wyprosić Uczestnika Promocji z Symulatora.
 6. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek do okazania dokumentu tożsamości pozwalającego na weryfikację zgodności danych ze Zgłoszeniem.
 7. Możliwa jest zmiana przez Klienta ustalonego terminu nie później jednak niż na 1 dzień przed wykonaniem Usługi. Zmiana dokonywana jest przez obsługę klienta JetZone24, w godzinach pracy, mailowo lub telefonicznie.

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, przerw w dostawie energii elektrycznej) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Umową.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny Regulamin jest dostępny w miejscu realizacji Promocji oraz w Serwisie WWW Organizatora
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Promocji oraz Regulaminu sprzedaży i polityką prywatności. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień w/w Regulaminów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w wypadku wystąpienia ważnej przyczyny w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  • przedłużenia lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  • zmiany sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 5. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wszelkie szczegółowe informacje o przetwarzaniu dostępne są w zakładce Polityka Prywatności w Serwisie www Organizatora.
 6. Spory wynikające z Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika Promocji i JetZone24 Sp. z o.o., spór może zostać poddany rozstrzygnięciu na drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego sądu polubownego.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w przedmiocie składania reklamacji dostępne są w Regulaminie JetZone24 znajdującym się w Serwisie www Organizatora
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 lipca 2020 roku.